Polityka prywatności

Uwagi ogólne
Reco prowadzi i administruje Serwisem internetowym pod adresem http://honda-reco.pl, udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu.
Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu Internetowego ( zwanego „Serwisem") Reco są zastrzeżone.

Użytkownik Serwisu ( zwany dalej „Użytkownikiem„ ) ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących marki Honda. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej, pisemnej zgody Reco .


Reco na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność ani kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu. Jednocześnie Reco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam Użytkownik. Reco nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.


Odpowiedzialność
Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, a treści w nim zawarte nie stanowią oferty handlowej. Reco nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie ich aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności dla określonych działań użytkowników Serwisu.
Reco nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik.
Reco przysługuje prawo zmiany informacji umieszczonych w Serwisie, w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.


Prawa autorskie
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do wszelkich jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz.U z 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).
Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz praw ochronnych na zastrzeżone znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy lub uzyskania zgody na takie korzystanie z Serwisu z Reco .


Ochrona prywatności
W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Dane Osobowe


Przetwarzanie danych
W związku z prowadzeniem Serwisu, Reco zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
• adresy e-mail przesyłane do Reco przez Użytkowników;
• Imię i nazwisko przesyłane do Reco przez Użytkowników;
• Telefon przesyłane do Reco przez Użytkowników;
Reco umieszcza te adresy na tzw. liście mailingowej i przetwarza powyższe dane w celu przesyłania na nie informacji o produktach i usługach Reco oraz samej Spółce.

Informacje dotyczące korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz ich adresy IP na podstawie analizy logów dostępowych.


Powyższe dane Reco przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników dla potrzeb prowadzenia działalności marketingowej.
Wszystkie wyżej wskazane dane Reco uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników danych nieprawdziwych lub niepełnych.

Dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym oraz adresy podane w celu otrzymania biuletynu Reco, mogą być przetwarzane dopiero po wyrażeniu osobno stosownej zgody.

 

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych
Reco nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że:
• za zgodą osoby,
• wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
• dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Reco, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.


Reco zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu:
* monitorowania ruchu w Serwisie,
*monitorowania oglądalności Serwisu.

 

Informacja o stosowanych plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis honda-reco.pl wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu.


Serwis honda-reco.pl wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google AdWords, GoogleAnalytics) w celach statystycznych oraz reklamowych.


To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.


Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.


Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.